Ako zmeniť zlé pracovné návyky?

Nástrojmi na dosiahnutie zníženia nevhodných návykov je pravidelná a dôsledná kontrolná činnosť riadiacimi a kontrolnými pracovníkmi stavieb, preventívna činnosť formou školení a poučení z iných porušení bezpečnostných predpisov, prípadne pracovných úrazov. Je to však beh na dlhé trate. Sami musia totiž chcieť vykonávať svoju prácu bezpečne, aby sa vždy mohli v plnom zdraví vracať k svojim rodinám. Ďalším motivačným faktorom je napríklad aj súťaž o najlepšie pracovisko v oblasti BOZP, ktorá sa vyhodnocuje každý rok.

 

Kde hľadať príčiny úrazov?

Prvou a celkom primitívnou príčinou je hrubé zanedbávanie zásad bezpečnosti pri práci, ktoré toleruje majiteľ firmy z dôvodu nadobudnutia čo najrýchlejšieho zisku. Myslím si, že takéto uvažovanie je postupne z našej stavebnej praxe vytláčané. Ďalšou príčinou môže byť rutina v práci, ktorá môže spôsobiť straty pozornosti a ostražitosti pracovníkov. Častou príčinou nehôd pri monotónnych opakovaných pracovných úkonoch môžu byť aj tzv. vylepšenia predpísaných technológií s cieľom uľahčiť alebo zjednodušiť prácu za cenu pracovného rizika. Vo väčšine prípadov k úrazom dochádza pre nedostatok správnej organizácie prác a vedenia na stavbe. Svoje zohráva aj tzv. stavbársko-prevádzková slepota, ktorá následne spôsobuje nesprávne alebo žiadne vyhodnotenie rizika. Je prirodzené, že na stavbe sa väčšina pracovníkov spolieha na jasne vymedzené hranice a dôveruje svojim priamym nadriadeným, ktorí rozdeľujú a organizujú ich prácu. Pri nedostatočnom a nesprávnom vedení nevyhodnotia riziko, často bez rozmyslu prekročia svoje limity, potlačia svoj prirodzený strach, čo môže mať fatálne dôsledky.

Ako zvýšiť bezpečnosť?

Správny výber technológie, kvalitná riadiaca a kontrolná činnosť v oblasti BOZP na stavenisku, dôsledné odstraňovanie zistených nedostatkov a realizácia stavebných prác odborne spôsobilými pracovníkmi na všetkých úrovniach dokážu prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na stavenisku. Zvýšenie bezpečnosti práce sa dá dosiahnuť len zvýšením povedomia celej spoločnosti o správnosti takejto snahy. Aspektmi BOZP by sa mal veľmi vážne zaoberať aj vzdelávací systém pri príprave mládeže na povolania. O zvyšovanie úrovne BOZP musia mať záujem v prvom rade vrcholoví funkcionári stavebných firiem.

Bezpečnosti by určite pomohlo aj sprísnenie legislatívy – jej úprava na štandard, v akom ju poznajú napríklad v Spojenom kráľovstve a Škandinávii, ako aj zavedenie nových osnov s touto témou do vzdelávania na odborných školách.