Environmentálny manažment znamená riadenie procesu nakladania s odpadom cez jeho separovanie, skladovanie, prípravu na odvoz odpadu až po dovezenie odpadu na skládku odpadu. Environmentálny manažment zabezpečuje a riadi nakladanie s nebezpečnými látkami tak, aby pri ich prevoze, vykládke, nakládke a balení nedošlo k znečisteniu životného prostredia. Každá spoločnosť, ktorá produkuje odpad potrebuje rozsiahlejším, alebo menej rozsiahlym spôsobom riadiť ukladanie odpadu a jeho odvoz s ohľadom na životné prostredie, teda realizuje environmentálny manažment.

Povinnosť riadenia obehu odpadu a ochrany prostredia pred nebezpečnými látkami a ich vplyvmi je legislatívne zakotvený pre spoločnosti, ktoré prichádzajú do styku s nebezpečnými látkami najmä pri ich preprave. Podľa zákona 56/2012 Z.z. každý, kto sa podieľa na preprave nebezpečných vecí balením, plnením, nakládkou, vykládkou alebo inou manipuláciou, pri ktorej by mohlo dôjsť k úniku nebezpečných vecí alebo k ohrozeniu života, alebo zdravia ľudí a zvierat, poškodeniu majetku alebo ohrozeniu životného prostredia, je povinný vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov.

Bezpečnostným poradcom môže byť zamestnanec spoločnosti, vedúci organizácie, alebo externá osoba schopná vykonávať služby bezpečnostného poradcu. Spoločnosť RedLine’s, s.r.o. ponúka službu externého bezpečnostného poradcu. Naši zamestnanci sú schopní vykonávať služby externého bezpečnostného poradcu v súlade s Dohodou ADR (Medzinárodná dohoda o preprave nebezpečných vecí) a zabezpečovať environmentálny manažment. Zároveň dôkladne poznajú legislatívne predpisy spojené s prepravou nebezpečných látok a spracovaním odpadov a majú bohaté skúsenosti s poskytovaním služieb externého bezpečnostného poradcu. Naši zamestnanci sú vyučení v odbore spracovania a recyklácie odpadov a taktiež majú prax v tejto oblasti.

Služby externého bezpečnostného poradcu zahŕňajú:

  • vykonanie vstupného auditu plnenia dohody ADR a platnej legislatívy (zistenie skutočného stavu a návrh opatrení),
  • vypracovanie smernice pre zaobchádzanie s nebezpečnými vecami,
  • klasifikácia látok z hľadiska ADR,
  • školenie pre pracovníkov prichádzajúcich do styku s nebezpečným tovarom v zmysle Dohody ADR,
  • spracovanie správ o mimoriadnych udalostiach pri doprave a manipulácii s nebezpečným tovarom a závažných porušení predpisov,
  • vypracovanie povinnej ročnej správy pre vedenie podniku a orgánov verejnej správy.