˜CVČ Spektrum Prievidza, mesto Prievidza a NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o.

Vás týmto pozývajú

na záverečné vyhodnotenie projektu „EKOROK S NESTLÉ“,

ktoré sa uskutoční na Námestí slobody v Prievidzi v piatok 17.4.2015 o 10.00 hod. pri príležitosti Dňa Zeme.

 

Za účasti zástupcov mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., sa žiaci siedmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, budú prezentovať svojimi ekologickými dielami, v rámci projektu, ktorý už 12. rok realizuje mesto Prievidza na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti NESTLÉ.

Tohtoročný 12. ročník Ekoroku s NESTLÉ má názov „E(A)KO prežiť?“

Program je voľným pokračovaním dlhodobých aktivít projektu mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., zameraných na prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom školskom okolí. Záverečné vyhodnotenie celého projektu sa uskutoční na Námestí slobody za účasti zástupcov mesta a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o.

 

Čo uvidíte na Námestí slobody v čase 10.00-12.00 hod.:

 

  • školy si pripravia vlastné prezentácie, formou panelov alebo stánkov so svojimi moderátormi
  • prezentovať budú diela, ktoré v rámci projektu uskutočnili (zber všetkých druhov odpadu – papiera, PET fliaš, kovových obalov)
  • vyhlásené budú 3 najlepšie školy v zbere papiera

 

 

Od 7.30 do 9.45 hod. – príprava pódia (CVČ), príprava prezentačných panelov základných škôl na námestí (ako po minulé roky)

10.00 – Otvorenie, príhovory

10.15 – Kultúrny program (pripraví CVČ, ZUŠ) – počas kultúrneho programu si každá základná škola pripraví vstup. Každá škola má vyhradených 5 minút

11.30-12.00 záverečné vyhodnotenie a žrebovanie 2 základných škôl, ktoré budú finančne podporené (každá sumou 1200 Eur) v školskom roku 2015/2016

 

V programe vystúpia zástupcovia všetkých siedmich škôl a vyhodnotenia projektu sa zúčastnia delegácie detí a pedagógov prievidzských základných škôl a široká verejnosť.

 

 

 

„E(A)KO  prežiť?“ je názov projektu, ktorý Mesto Prievidza a spoločnosť NESTLÉ SLOVENSKO, s.r.o. pripravili aj  na školský rok 2014/2015. Na realizácii aktivít projektu sa podieľajú žiaci siedmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

V súčinnosti s učiteľmi  –  koordinátormi projektu zo základných škôl, realizovali činnosti, ktoré posilnili vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov v oblasti ochrany prírody.

 

Projekt  je zložený z troch častí:

 

  1. „Zelený nápad“ – plán revitalizácie a obnovy časti okolia základnej a materskej školy. Dve vybrané základné školy a jedna materská škola, ktoré predložili projektovej skupine svoje zámery, dostanú finančnú podporu na ich realizáciu. V školskom roku 2014/2015 z projektu EKOROK s Nestlé  dostali finančnú  podporu dve základné školy – Ul. S. Chalupku 313/14, Ulica P. Dobšinského 746/5, a  Materská škola Ul. A. Mišuta 731/2.
    Do termínu 1.marca 2015 odovzdala každá zapojená základná škola nový projekt.

 

  1. „Ekoinfo“ – každá základná škola, ktorá sa zúčastnila projektu, zverejňovala na svojej  webovej stránke aktivity zamerané na environmentálnu výchovu. Boli to:

– čistenie okolia školy,

– rozmanité návrhy na najkrajšie záhrady, oddychové miesta, náučné chodníky,

– vysádzanie alebo ošetrovanie krov a stromov v okolí školy,

– projektové vyučovanie zamerané na praktickú činnosť,

– zberové aktivity aj  s vyhodnotením najlepších zberačov,

 

  1. Ukončenie projektu, záverečná prezentácia

Termín: 17.04.2015

 

Webové stránky zapojených škôl:

 

ZŠ Dobšinského

http://zsdobpd.eu/index.php/projekty/ekorok-2014-2015

 

ZŠ Energetikov

http://www.zsenerpd.edu.sk/projekty/ekoweb/2015/eko2015.htm#zaciatok

 

ZŠ Rastislavova

http://zsrastislavovapd.edupage.org/text17/

 

ZŠ Malonecpalská

http://zsmalonecpd.stranka.info/index.php?vid=O

 

ZŠ Mariánska

http://www.marianska.sk/index.php/projekt-ekorok/566-skolsky-rok-2014-2015

 

ZŠ S. Chalupku

http://www.schalupku1.sk/index.php?task=ekorok

 

ZŠ Šafárika

http://www.zssafarikapd.edu.sk/pages/ekorok.html