V České republice existuje v současnosti více než 25 000 fotovoltaických elektráren (FVE). *Sluneční elektrárna je technické zařízení, kterým se přeměňuje energie ze slunečního záření na energii elektrickou. Podle Zákona ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění (**ZPO – základní popis odpadu), mají majitelé, resp. provozovatelé FVE povinnost zpracovat dokumentaci požární ochrany (PO). Z dokumentace PO, mimo jiné, vyplývá nutnost pravidelných preventivních prohlídek PO na zařízení FVE (analogie revizních zkoušek elektrických a plynových zařízení, kontrol komínů).

Největší očekávané kontroly proběhnou v letech 2018 a 2019, tedy deset let poté, co v Česku vyvrcholil solární boom a do elektrické sítě se zapojila naprostá většina z 2110 megawattů solárních elektráren.

Zjistili jsme, že většina provozovatelů FVE své povinnosti na úseku PO vědomě, či nevědomě neplní. Jaké sankce jim za to hrozí? Na co kladou hasiči důraz při kontrolách FVE? Proč se vyplatí investovat do kvalitně zpracované požární dokumentace?

V rámci provozované činnosti FVE se vyskytují charakteristiky, které jsou dle § 4 ZPO považovány za činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Konkrétně dle:
písm. e),  v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší, což se v praxi týká zařízení olejem chlazených transformátorů, resp. trafostanic.
písm. j), u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah, tj. v praxi jsou při protipožárním zásahu na FVE ohroženy životy zasahujících hasičů.

Provozování FVE vyhodnocuje i stanovisko odboru prevence GŘ HZS ČR č. 17/2011, jako činnost se zvýšeným požárním zatížením.

  • 15 ZPO vyžaduje po provozovateli činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (FVE), zpracování níže uvedené dokumentace požární ochrany, prezentovaný rozsah vyžadují i plošné kontroly HZS ČR: 
  • protokol o začlenění do kategorie činností
  • požární řád
  • požární knihu
  • požární poplachové směrnice
  • tematický plán a časový rozvrh školení požární ochrany – jde o tzv. operativní kartu zásahu s textovou a grafickou částí obsahující doporučení veliteli zásahu

Kontroly HZS ČR vyžadují zejména zpracování operativní karty zásahu, provedené na základě prohlídky FVE zpracovatelem – odborně způsobilou osobou. 

ZPO ukládá periodu prohlídek PO maximálně 6 měsíců. Provádí jí odborně způsobilá osoba, případně proškolený preventista PO fyzickou prohlídkou celého zařízení FVE. Zejména kontrolují dodržovaní podmínek PO stanovených v organizační směrnici FVE a požárním řádu FVE. 

Kontrolují se místa se zvýšenou možností vzniku požáru, fyzická přítomnost přenosných hasicích přístrojů, dokumentace PO a existenci již instalovaného bezpečnostního značení, tj. zákazových, výstražných a informativních značek a tabulek. Pokud budou zjištěny nedostatky, zapíší se do požární knihy a musí se neprodleně odstranit.      

Na základě zjištěných nedostatků může být provozovateli činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, ve smyslu § 76 ZPO uložena pokuta až do výše až půl milionu korun.

Předejděte případnému potenciálnímu požárnímu nebezpečí zpracováním příslušné dokumentace naší firmou Decius spol. s r.o. Zajistíme Vám zpracování kompletní dokumentace požární ochrany pro Vaši fotovoltaickou elektrárnu. Zajistěte si svou úvodní analýzu ještě dnes! na adrese: www.bozpmorava.cz

 

*Sluneční elektrárna (zdroj wikipedie)  /**zkratky/zákony – základní popis odpad