Predmetom povinnej každoročnej kontroly /revízie/ sú detské ihriská na verejných priestranstvách v správe MÚ, resp. OÚ, alebo škôl či škôlok. Kontrola je povinná rovnako pre súkromných prevádzkovateľov voľne prístupných detských ihrísk ako sú hotely, reštaurácie, aquaparky, apod.

V zmysle pokynov výrobcov zariadení detských ihrísk (na údržbu a kontrolu) a nariadenia vlády č.349/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia detských ihrísk, je povinný každý prevádzkovateľ dodržiavať normy STN EN 1176 a STN EN 1177.

Na základe normy STN EN 1176/7 je prevádzkovateľ detského ihriska povinný vykonať každoročne kontrolu bezpečnosti zariadení detského ihriska prostredníctvom oprávnených a zaškolených osôb na výkon kontroly.

Kontrolný orgán musí byť nezávislý od prevádzkovateľa detského ihriska alebo výrobcu.

Úlohou hlavnej ročnej kontroly je hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti zariadení, technického stavu zariadení, základov a povrchov, napríklad v dôsledku pôsobenia poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie či poškodenia.