Kľúčové slovo: environmentálny manažment

Environmentálny manažment

Environmentálny manažment znamená riadenie procesu nakladania s odpadom cez jeho separovanie, skladovanie, prípravu na odvoz odpadu až po dovezenie odpadu na skládku odpadu. Environmentálny manažment zabezpečuje a riadi nakladanie s nebezpečnými látkami tak, aby pri ich prevoze, vykládke, nakládke… Čítať PR článok